معرفي گروه زبان
 
HEAD
MS.Sanaz .Farhat

First & second grades
(FIRST F1 & STARTERS)
MS.Bita Amiri
 

Third & Forth grades
(FAMILY & FRIENDS 1&2)
MS.Pegah Kermani
 

Fifth & sixth grades
(FAMILY & FRIENDS 3&4)
MS.Sanaz Farhat
 
اخبار/مقالات
آموزش مکالمه انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی با موضوع ارتباط با دیگران

سطح بندی اولیه دانش آموزان در زبان انگلیسی
سطح بندی دانش آموزان پایه ششم در کلاس زبان انگلیسی
 
کتابهای آموزشی
 
اخبار گروه زبان