Top
درج مطلب
مسابقات پژوهشی (تولید محصول)
عرشیا شامحمدی 
 
 
مسابقات پژوهشی
مسابقات پژوهشی ( تولید محصول)
محمد شوشتری
برگزیدگان مسابقات پژوهشی در تولید صابون
برگزیده مسابقات ازمایشگاه
درج مطلب
رتبه برتر مسابقات قرآن و عترت 
درج مطلب
رتبه برتر مسابقات قرآن و عترت 
درج مطلب
رتبه برتر مسابقات قرآن و عترت 
درج مطلب
رتبه برتر مسابقات قرآن و عترت
درج مطلب
رتبه برتر مسابقات قرآن و عترت
درج مطلب
 رتبه برتر مسابقات قرآن و عترت 
درج مطلب
رتبه هاے برتر آزمون مرآت 2 در پایہ ششم
┊    ┊     ┊     ┊
┊    ┊     ┊     معـــــــرفت
┊    ┊     سپــــــــہر
┊    پسرانـــــــہ
دبستـــــــان
درج مطلب
رتبه هاے برتر آزمون مرآت 2 در پایہ پنجم
┊    ┊     ┊     ┊
┊    ┊     ┊     معـــــــرفت
┊    ┊     سپــــــــہر
┊    پسرانـــــــہ
دبستـــــــان
درج مطلب
رتبه هاے برتر آزمون مرآت 1 در پایہ پنجم
┊    ┊     ┊     ┊
┊    ┊     ┊     معـــــــرفت
┊    ┊     سپــــــــہر
┊    پسرانـــــــہ
دبستـــــــان
درج مطلب
رتبه هاے برتر آزمون مرآت 2 در پایہ چهارم
┊    ┊     ┊     ┊
┊    ┊     ┊     معـــــــرفت
┊    ┊     سپــــــــہر
┊    پسرانـــــــہ
دبستـــــــان
درج مطلب
رتبه هاے برتر آزمون مرآت ۱ در پایہ پنجم
┊    ┊     ┊     ┊
┊    ┊     ┊     معـــــــرفت
┊    ┊     سپــــــــہر
┊    پسرانـــــــہ
دبستـــــــان
درج مطلب
 
ارزش نهادن به همراهی والدین با پرسنل مدرسه جهت دستیابی اهداف آموزشی
ایجاد انگیزه بیشتر و تشویق دانش آموز نمونه
 
درج مطلب
رتبه هاے برتر آزمون مرآت ۱ در پایہ چہارم
┊    ┊     ┊     ┊
┊    ┊     ┊     معـــــــرفت
┊    ┊     سپــــــــہر
┊    پسرانـــــــہ
دبستـــــــان
 
درج مطلب
 
قدرداني كادر مدرسه از والدين و دانش آموزان نمونه
 
 
 
درج مطلب

وجایزه ویژه در زنگ آشپزی تعلق می گیرد

به آقایان...

پرهام کوچکیان

طاها بابایی

پایه ی پنجم

که تا پایان کار بودند....و مارا در جمع آوری وسیله ها هم کمک کردند

 باسپاس فراوان